Vogelsoorten in voedselarme Drentse natuur ‘vechten voor een plekje’

Donderdag 03 Augustus 2023
  • Een nestje van het paapje (Rechten: RTV Drenthe)

Het rapport 'Broedvogels in Nederland' van Sovon Vogelonderzoek laat de ontwikkeling van vogelsoorten in Nederland zien. Het is een omvangrijk rapport, dit jaar zijn de trends van 199 vogelsoorten samengevat. Een algemene conclusie over de vogels in Drenthe is niet met een eenvoudig 'goed' of 'niet goed' te geven.

Over het algemeen laten bos- en moerasvogels een positieve ontwikkeling in Nederland zien. Maar het is maar net hoe je ernaar kijkt, stelt ecoloog Hans Dekker van de provincie Drenthe. "Als je over de algehele linie kijkt gaat het best wel goed. De bossen worden ouder, de bosvogels doen het redelijk goed. We hebben ook veel nieuwe natuur, vooral grote moerassen: de Onlanden, bij het Zuidlaardermeer, en zo zijn er wel meer plekken in Drenthe te vinden waar je robuuste natuur hebt. Dat is natuur die tegen een stootje kan en vaak voedselrijk is. De vogels die daarbij horen: grote zilverreiger, zeearend, allerlei soorten van rietlanden: roerdomp, witwangstern, daar gaat het goed mee. En denk maar aan de steltkluten die elk jaar in Drenthe broeden."

Vechten voor een plekje

"Aan de andere kant hebben we onze vaste eigen natuur: de Drentse natuur die vooral gebonden is aan voedselarme omstandigheden, aan ons zandlandschap, of aan hoogveen, vennen, heidevelden", aldus Dekker.

"Dat zijn landschappen die erg onder invloed staan van verdroging, verzuring door de neerslag van stikstof en van allerlei andere factoren. De soorten die daarbij horen, met name de vogelsoorten, die hebben moeite het hoofd boven water te houden. Denk aan paapje, korhoen: die is al lang verdwenen uit Drenthe. En zo zijn er meer soorten die moeten vechten voor een plekje op het moment. De wulp, ook zo'n soort, die zijn we bijna kwijt."

Heide en venen

Dekker geeft aan dat de uitdaging voor het behouden en herstellen van vogelpopulaties met name ligt bij de Drentse heide en venen. "De uitdaging is om daar alles op alles te zetten om de kwaliteit te behouden of te herstellen. Dan komen de vogels weer terug. Want vogels zijn mobiel. Als ze eenmaal vliegen, dan weten ze de goede plekken te vinden."

Lees ook:

Contact
opnemen