Provincie vraagt om extra geld voor halen brede doelen landelijk gebied

Maandag 03 Oktober 2022
  • Voor 13 miljoen euro zijn Drentse boeren uitgekocht (Rechten: RTV Drenthe / Hjalmar Guit)

De provincie Drenthe heeft meer geld nodig om brede doelen landelijk gebied te halen. Dat geld wordt onder meer gebruikt voor het aankopen van grond van boeren die vrijwillig hun bedrijf willen verkopen.

Daarom vraagt het provinciebestuur aan het Drentse parlement om de pot met geld hiervoor te verhogen van 62 naar 100 miljoen euro. Volgens de provincie liggen er nog andere concrete 'aankoopmogelijkheden'. Dat schrijft de provincie nu in een brief aan het Drentse parlement.

De provincie heeft al gronden aangekocht van boeren die zich vrijwillig bij de provincie gemeld hebben. De boeren willen bijvoorbeeld hun grond verkopen of ruilen. Omdat de provincie verwacht dat de komende jaren meer boeren zich melden, zegt het provinciebestuur meer geld nodig te zijn. Daarnaast houdt de provincie op dit moment meer grond in hun bezit, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn rondom de stikstofmaatregelen voor de komende jaren.

Hoeveel gronden en boerenbedrijven de provincie de afgelopen tijd heeft aangekocht, kan de provincie niet zeggen. Wel is duidelijk dat er in ieder geval vier agrariërs zijn aangekocht om de stikstofuitstoot terug te dringen. De provincie geeft aan dat het om nog meer boerenbedrijven en gronden gaat, dan deze vier.

Den Haag heeft voor de aankoopregeling 350 miljoen euro voor de provincies beschikbaar gesteld. Deze regeling is gericht op bedrijven met een hoge stikstofuitstoot binnen 10 kilometer van een Natura 2000-gebied. De provincie doet het uitkopen van boerenbedrijven alleen op vrijwillige basis.

Pot aankopen gronden ophogen

De provincie vraagt nu aan het Drents parlement om 38 miljoen euro extra, zodat de provincie meer boeren die zich vrijwillig melden uitgekocht kunnen worden. Momenteel heeft de provincie een pot van 62 miljoen euro voor het aankopen van gronden. Daarmee kan de provincie onder andere agrarische gronden ombouwen naar natuur, om zo de natuur te herstellen. Het provinciebestuur vraagt nu aan de politieke partijen om 38 miljoen euro extra, om te anticiperen op de opgaven om de natuur voor 2030 te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en meer te doen tegen klimaatverandering.

"De acute problematiek vraagt om adequate en snelle maatregelen vóór de boeren. Door een verhoging van het krediet kan de provincie boeren die zich vrijwillig en op eigen aangeven melden, direct faciliteren bij de (gedeeltelijke) verkoop van hun bedrijf", motiveert de provincie. Ze waarschuwt dat lopende onderhandelingen en aankopen moeten stoppen of stil gezet moeten worden gezet als die verhoging er niet komt.

Nieuwe uitkoopregeling laat nog op zich wachten

Zo'n honderd boeren heeft zich bij de provincie gemeld voor een aankoopregeling. Daar zitten boeren bij die hun volledige bedrijf willen verkopen of gedeeltelijk, en er vallen ook boeren onder met wie de provincie in gesprek is over toekomstperspectief. Met iedere boer is inmiddels een gesprek geweest. In de brief richting het parlement schrijft provinciebestuurder Henk Jumelet, die dit onderwerp in zijn dossier heeft, dat de provincie denkt de komende jaren 'tot effect zal komen' met een derde van die honderd boeren. "De inschatting is dat hier de komende jaren 90 miljoen euro voor nodig is." Hier kunnen altijd nog boeren bijkomen of vanaf gaan.

De aankoopregeling van het Rijk loopt in december af. Die zou in eerste instantie in september voorbij zijn, maar is verlengd omdat een nieuwe regeling op zich laat wachten. Het ministerie van Landbouw heeft namelijk nog geen toestemming van de Europese Commissie voor een nieuwe uitkoopregeling voor boeren die met hun bedrijf willen stoppen. Er wordt door de EU gekeken of het met staatssteun te maken heeft. Als het om ongeoorloofde staatssteun gaat, moeten boeren dat uiteindelijk terugbetalen.

De verhoging die de provincie wil, gebeurt nog zonder volledige duidelijkheid over deze regeling. Maar, de provincie verwacht wel dat er een regeling of bijdrage gaat komen. "Er is wel budget toegekend, maar het is nog niet geheel duidelijk onder welke condities van het Rijk deze middelen beschikbaar komen." Drenthe is alleen niet van plan om te wachten tot die duidelijkheid er is en wil alvast verder.

Rectificatie

In het eerste artikel over het aankopen van de grond kwam de suggestie naar voren dat 4 agrariërs samen 13 miljoen hebben gekregen voor het uitkopen van hun bedrijf. Dat is niet juist. De provincie heeft laten weten dat er meer bedrijven en gronden voor dat geld zijn gekocht.

Lees ook:

Contact
opnemen