Hoe een discussie over woningbouw vooral over ganzen in Fochteloërveen gaat

Woensdag 11 Mei 2022
  • Het Fochteloërveen (Rechten: RTV Drenthe / Fred van Os)

Meer ganzen, minder ganzen en het verschil tussen ganzenpoep en koeienpoep. Zo'n drie kwartier uiten de partijen in de Drentse politiek hun visie over ganzen in natuurgebied Fochteloërveen.

En dan komt provinciebestuurder Henk Jumelet: "Dit gaat niet over ganzen, niet over ganzenpoep en niet over het Fochteloërveen. Dit gaat over woningbouw." Het gaat over Kloosterveen.

De woonwijk in de gemeente Assen wordt uitgebreid. Uitgebreid bij het natuurgebied, een Natura 2000-gebied. Er komen 500 woningen bij. Die afspraak is gemaakt. Maar daarna volgt er nog een uitbreiding, van 2.500 woningen. Om dat mogelijk te maken heeft de provincie samen met de gemeente Assen onderzoek laten doen naar verstoringen in het natuurgebied.

Weet je wat het verschil is in stikstof tussen een kilo koeienpoep en een kilo ganzenpoep?

Johan Moes (VVD) aan Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks)

Waar komen de ganzen dan vandaan? Nou, uit dat rapport. Daaruit blijkt dat het Fochteloërveen niet voldoet aan de verplichtingen van Natura-2000 om als opvanggebied voor beschermde vogelsoorten zoals de gans te dienen. Rond het natuurgebied is binnen een straal van 5 kilometer te weinig ruimte voor de vogelsoorten om te slapen, rusten en om voedsel te vinden.

En alle partijen vinden wel wat van het rapport en bevragen elkaar weer allemaal over ganzen. De VVD vraagt aan GroenLinks of het verschil tussen koeienpoep en ganzenpoep qua stikstof bekend is. (Spoiler: Johan Moes van de VVD haalt aan dat er net iets meer dan twee keer zoveel stikstof in ganzenpoep zit dan in koeienmest). De Partij voor de Dieren verwijt de VVD dat het een reden zoekt op nog meer ganzen af te schieten. Het CDA is chagrijnig dat geadviseerd wordt om grasland te veranderen in bouwland. GroenLinks fladdert liever als grote vogel boven het gebied - de partij kijkt liever naar het grote geheel. En JA21 koppelt dan weer terug aan de partijen dat het rapport er nu eenmaal ligt. "Er moeten keuzes gemaakt worden. Voor de een is dat leuk, voor de ander niet", sprak Jan Willem Drukker namens de partij.

Ganzen zoeken naar voedsel

Door de woningen die al zijn gebouwd in Kloosterveen is de verstoringsdruk tijdens het zoeken naar voedsel bij het Fochteloërveen toegenomen. "Niet alleen vanwege woningbouw, ook door toegenomen recreatie en ook door vliegverkeer", concludeert Jumelet uit het rapport. Er zijn speciale gebieden aangewezen waar vogels kunnen zoeken naar voedsel, foerageergebieden worden die genoemd. Die gebieden staan dus onder druk.

De woorden van Drukker herhaalt provinciebestuurder Jumelet. "Je kan iets van het rapport vinden, maar het gaat vervolgens om keuzes maken. Het gaat erom om woningbouw mogelijk te maken." Een keuze maken duurt overigens nog wel even. Dit rapport wordt gebruikt door de provincie om een plan van aanpak te maken, voor het herstel van de foerageergebieden, maar ook voor de nieuwbouw en compensatie van de gevolgen daarvan op het natuurgebied. Dat plan wordt samen gemaakt met de gemeente Assen en natuurorganisaties.

De planning is dat het plan voor de zomer komt, maar Jumelet waarschuwt al dat het nog maar de vraag is of dat lukt.

Lees ook:

Contact
opnemen