Gaswinning gemeente Westerveld gaat ten koste van natuur of cultuur

Dinsdag 17 Mei 2022
  • Het kwetsbare stuk natuur nabij een mogelijke gaswinlocatie (Rechten: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

In de gemeente Westerveld komt mogelijk een boorlocatie naast een Natura2000-gebied of vlakbij het dorp Vledderveen en het Unesco-gebied. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft voorkeur voor twee locaties voor de uitbreiding van bestaande gaswinning.

Dat blijkt uit informatie die EZK onlangs naar buiten bracht. Daarbij geeft EZK aan dat het nog niet dichtgetimmerd is, maar vooral een richting geeft van waar zij de minste nadelen zien. Vanavond was er een informatiebijeenkomst voor bewoners van het gebied. Ook wordt nog advies van de lokale bestuurders gevraagd.

Vorige week verscheen een onderzoek van Royal Haskoning waarbij van negen mogelijke boorlocaties de gevolgen in kaart zijn gebracht. Dat gebeurde aan de hand van verschillende thema's. Voor zowel natuur, archeologie als voor werelderfgoed werden risico's geconstateerd.

Bekijk hieronder de locaties en de bijbehorende gevolgen.

De groene locaties hebben geen risico's, de oranje vallen onder "matig effect" en de rode locatie staat voor een "groot effect" op de waarden van het werelderfgoed.

Boorlocatie verstoort lokroep kikkers

Een van de locaties die volgens het ministerie van EZK overblijft uit de negen onderzochte locaties (nummer 7) ligt op circa 40 meter ten zuiden van het stikstofgevoelige Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold en het Leggelderveld. Bij de aanleg van de boorinstallaties komt stikstof vrij en de maximale hoeveelheid stikstof die op de grond mag komen, wordt overschreden.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat op deze locatie beschermde diersoorten aanwezig zijn. "Voor de aanleg van de boorlocatie moeten bomen worden gekapt. Hierbij kunnen jaarrond beschermde nesten vernield worden en broedvogels worden verstoord door aanwezigheid van mens, materieel en geluid." Te denken valt aan dodaars, wespendief, draaihals, zwarte specht, boomleeuwerik, paapje, roodborsttapuit en grauwe klauwier die in het gebied voorkomen.

Daarnaast grenst de boorlocatie aan een heideterreintje met poelen waar dassen, slangen, salamanders en verschillende soorten kikkers voorkomen. De poel wordt gebruikt bij de voortplanting van amfibieën. "De aanwezige kikkers lokken vrouwtjes met hun roep en dit geluid zal door eventuele achtergrondverstoring van geluid mogelijk minder ver dragen, waardoor het lokken van vrouwtjes wordt belemmerd", schrijven de onderzoekers.

Tekst gaat verder onder de foto

Afbeelding
De poel die belangrijk is voor verschillende diersoorten (Rechten: RTV Drenthe/Josien Feitsma)

Werelderfgoed

Ook voor de andere mogelijke voorkeurslocatie (nummer 6) van het ministerie van EKZ zijn nadelige gevolgen. Daar zal gaswinning ook effect hebben op beschermde soorten in de buurt. De gasleiding en de toegangsweg doorkruisen enkele houtsingels en bomenrijen. Daarin kunnen vogels broeden, waaronder de jaarrond beschermde buizerd.

De locatie ligt naast het dorp Vledderveen en vlakbij het Unesco-werelderfgoedgebied van de Koloniën van Weldadigheid. De kans bestaat dat dit werelderfgoed gevaar zal lopen. Een onlangs verschenen onderzoek van adviesbureau RAAP stelde dat 'alleen onder zeer strenge voorwaarden de ontwikkeling bespreekbaar is. Er moet nadrukkelijk sprake zijn van een zeer zwaarwegend belang, dat opweegt tegen het internationale belang van het Werelderfgoed.'

Door de aanleg van de nieuwe weg op deze locatie worden meerdere belangrijke historisch-landschappelijke elementen aangetast. Te denken valt aan de lineaire wegenstructuur en de karakteristieke beplanting langs de weg, kenmerkend voor de Koloniën.

Ook zijn er zorgen dat door de nabijheid van het dorp Vledderveen meer vrachtverkeer door het dorp zal moeten rijden. Of de locatie een goed alternatief is, zal dan ook nog moeten blijken.

De uiteindelijke keuze

Staatssecretaris Vijlbrief maakt een keuze tussen de locaties. "Zo wordt er gekeken naar mogelijke gevolgen voor werelderfgoed, net als naar gevolgen voor natuur en woningen. Want het moet veilig kunnen", reageert een woordvoerder van het ministerie. "De verwachting is dat de staatssecretaris in de zomer een locatie aanwijst om verder te onderzoeken. Die onderzoeken doen we in het komende jaar. Afhankelijk van de uitkomsten kan er wel of niet worden geboord naar gas."

Bestuurders van lokale overheden spraken eerder al van een 'duivels dilemma' waar de staatssecretaris voor staat. Ook stelde de PvdA Staten- en Kamervragen. Volgens het ministerie van EZK kunnen sommige nadelen nog verminderd of voorkomen worden.

Contact
opnemen