Bijzonder inkijkje in oudste bos van Nederland dankzij zestig jaar onderzoek

Vrijdag 18 Februari 2022
  • Sommige loopkevers komen meer voor zoals de blauwzwarte schallebijter (Rechten: Wikimedia Commons)

Langlopend onderzoek naar loopkevers laat zien dat de keverpopulatie in het Mantingerbos de afgelopen zestig jaar stabiel gebleven is. Onderzoekers van het Willem Beijerinck Biologisch Station presenteren de resultaten aan gedeputeerde Henk Jumelet en gebiedsmanager Eric Menkveld van Natuurmonumenten.

Zij concluderen dat de soortenrijkdom niet afnam, maar dat de samenstelling wel is veranderd. Heidesoorten en vochtminnende soorten gingen achteruit. Een deel van de soorten in het bos, zoals de bruine bosglimmer, nam ook af maar anderen namen toe, soms in opvallende mate zoals de blauwzwarte schallebijter.

Oerbos

Het Mantingerbos is een Natura2000-gebied dat bestaat uit oude bossen en beekdalgraslanden omringd door houtwallen en singels. Voor zover onderzoekers kunnen nagaan, staat het bos er al duizenden jaren. Het is het oudste nog bestaande bos van ons land. In dit mogelijke oerbos heeft zich een specifieke flora en fauna ontwikkeld waaronder de karakteristieke loopkeversoorten. Onderzoekers bestuderen de kevers sinds 1959 met behulp van bodemvallen. Onderzoeken met zo'n lange looptijd zijn wereldwijd zeer schaars.

Omstreken

Het onderzoek geeft geen verklaring voor de veranderingen, maar de wetenschappers verwachten dat verdroging van het bos een belangrijke oorzaak is. De omgeving is de afgelopen zestig jaar drastisch veranderd. Door ruilverkaveling en een efficiënt ingericht landbouwlandschap is verdroging ontstaan die doorwerkt in het natuurgebied. Het verdwijnen van heide uit de omgeving is waarschijnlijk van invloed geweest op het verdwijnen van heidesoorten.

Overleven

De provincie Drenthe bekijkt welke mogelijkheden er zijn om de waterhuishouding van het Mantingerbos te verbeteren zodat het bos zich kan herstellen en de flora en fauna, waaronder de loopkeversoorten, behouden kunnen blijven. "Het Mantingerbos is een stukje Drenthe om trots op te zijn. Dankzij dit onderzoek krijgen wij een unieke kijk in de staat van onze natuur", zegt gedeputeerde Henk Jumelet. "Dit oerbos willen we graag behouden en we werken daar samen met onze natuurpartners al jaren aan. We blijven hard werken om de gevolgen van verdroging in dit bos tegen te gaan."

In deze uitzending van ROEG! laat boswachter Tineke Bouwmeester het Mantingerbos zien.

Lees ook:

Contact
opnemen