Drenthe wordt experimenteel gebied om landbouwsector verder te verduurzamen

Dinsdag 08 Juni 2021
  • Een boer op een trekker (Rechten: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft Drenthe aangewezen als gebied om in te experimenteren met het verduurzamen van de landbouw. Er is voor onze provincie gekozen omdat ondernemers in de melkveesector al beloond zijn voor verbeteringen in de bedrijfsvoering op het gebied van klimaat, stikstof, bodemkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn. Die ervaring kan bijdragen aan nieuwe experimenten.

Een kwart van de Drentse melkveehouders, circa 230 bedrijven, meet aan de hand van gestelde doelen of zij op koers liggen voor doelstellingen op klimaat, stikstof, bodem, biodiversiteit en welzijn. Als zij concrete verbeteringen laten zien op deze punten, ontvangen zij een financiële beloning van de provincie.

Voortgang meten

Via Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) kunnen de Drentse boeren meten wat hun voortgang is. Omdat deze KPI's resultaten laten zien, kan de overheid deze gebruiken om boeren te belonen voor hun prestaties. Onder de noemer Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en de Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit werkt Drenthe nu aan het door ontwikkelen van deze KPI's op de onderdelen biodiversiteit en landschap. Er wordt ook gekeken hoe het toepassen van KPI's kan werken voor de akkerbouwsector.

"We hebben in dit project een voortrekkersrol en stimuleren en ondersteunen de landbouw om verder te verduurzamen", zegt gedeputeerde Henk Jumelet over het experiment. "Dat Drenthe is aangewezen als experimenteergebied zie ik als blijk van waardering voor onze aanpak. Deze aanpak werkt voor Drenthe en kan een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland."

Toekomstbestendige landbouw

Het experiment sluit aan bij de visie 'Waardevol en verbonden' van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierin geeft LNV aan dat boeren en tuinders zelf aan het roer moeten kunnen staan om de omschakeling te maken naar een toekomstbestendige landbouw.

Lees ook:

Contact
opnemen